thư viện thân thiện

  1. H

    Để học sinh yêu thích thư viện cần có những giải pháp đổi mới khác biệt

    Hà Nội yêu cầu xây dựng hệ thống thư viện hiện đại, có tài liệu phong phú, thân thiện, trang bị từ 3 đến 5 máy tính có nối mạng Internet tại thư viện để phục vụ giáo viên, học sinh. Sở GD&ĐT Hà Nội đã tìm những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, cha mẹ học...