Câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi viên chức giáo dục mới

Hộp kiến thức

Thành Viên
9/4/20
11
1
3
28
Thành Viên
Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức giáo dục gồm 50 câu hỏi với kiến thức liên quan đến nội dung của luật viên chúc và luật giáo dục, các thông tư, nghị quyết về đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục. Hi vọng với bộ 50 câu hỏi dưới đây sẽ cung cấp có các bạn nguồn tài liệu ôn thi viên chức giáo dục chất lượng và hiệu quả.

Câu hỏi 1: Theo Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ nuôi con bao nhiêu tháng tuổi ?

A. Dưới 30 tháng tuổi
B. Dưới 24 tháng tuổi
C. Dưới 36 tháng tuổi

Câu hỏi 2: Theo Luật Giáo dục năm 2005, cơ quan ban hành Điều lệ nhà trường ở các cấp học khác theo thẩm quyên là?

A. Thủ tướng Chinh phủ
B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

Câu hỏi 3: Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp ?
A. Cả 2 nhương án trên
B. Bộ nội vụ chủ trì
C. Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan
Trước đó

Câu hỏi 4: Theo Luật Viên chức 2010, cơ quan nào quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức
A. Chính phủ
B. Bộ Nội vụ
C. Chủ tịch UBND cấp tỉnh
Trước đó

Câu hỏi 5: Luật giáo dục 2005 quy định trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục thế nào?

A. Tổ chức, quản lý, Điều hành các hoại động giáo dục.
B. Không ngừng học tập ,rèn luyện nêu gương, năng cao trách nhiệm cá nhân.
C. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chức đạo đức, trình độ cá nhân.

Câu hỏi 6: Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức ?

A. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghệ nghiệp.
B. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;
C. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước;

Câu hỏi 7: Theo Luật Gíao dục năm 2005, Hội đồng trường có bao nhiêu nhiệm vụ
A. 4
B. 5
C. 6
Trước đó

Câu hỏi 8: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, phó hiệu trưởng trường tiểu học do ai bổ nhiệm?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã.
B. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo.
C. Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện.

Câu hỏi 9: Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập ?

A. Nhà nước
B. Chính phủ
C. Bộ nội vụ

Câu hỏi 10: Theo Luật giáo dục năm 2005, một trong những quyền của nhà giáo là?

A. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.
B. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.
C. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Câu hỏi 11: Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp là ?

A. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp
B. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của viên chức
C. Chức danh nghề nghiệp là tên qọi thể hiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của viên chức

Câu hỏi 12: Theo Điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây?

A. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp
B. Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt
C. Cả 2 phương án trên đều đúng

Câu hỏi 13: Theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, Mỗi lớp ở các cấp THCS và THPT có :

A. Không quá 45 học sinh;
B. Không quá 55 học sinh;
C. Không quá 50 học sinh;

Câu hỏi 14: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, Hiệu phó có mấy nhiệm vụ quyền hạn?

A. 3
B. 4
C. 5

Câu hỏi 15: Theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, Trưởng tiểu học có mấy nhiệm vụ quyền hạn?

A. 8
B. 9
C. 10

Câu hỏi 16: Theo Luật giáo dục năm 2005. Tuổi của học sinh vào lớp 1 là?

A. 7
B. 5
C. 6

Câu hỏi 17: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm:

A. Nhà trường, gia đình và xã hội.
B. Tổ chức và quản lí nhà trưởng.
C. Cả 02 phương án trên đều đúng.


Câu hỏi 18: Luật viên chức gồm bao nhiêu chương bao nhiêu điều?

A. 6 chương 62 điều
B. 8 chương 82 điều
C. 7 chương 72 điều

Câu hỏi 19: Theo Luật Viên chức, viên chức có bao nhiêu năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bị đơn phương chấm dứt hợp đồng ?

A. 2 năm
B. 3 năm
C. 4 năm

Câu hỏi 20: Luật giáo dục 2005 quy định: Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì ?

A. Mở rộng quy mô giáo dục.
B. Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.
C. Năng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Câu hỏi 21: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, nhiệm vụ của tổ chuyên môn?

A. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.
B. Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính, tải sản trong nhà trường và hạch toản kế toán, thống kê theo chế độ quy định.
C. Lưu trữ hồ sơ của trưởng.

Câu hỏi 22: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT áp dụng đối với?

A. Trường tiểu học
B. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học
C. Cả 2 phương án trên

Câu hỏi 23: Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ:

A. 01 tháng 01 năm 2012.
B. Ngày 15 tháng 11 năm 2010.
C. Ngày 01 tháng 01 năm 2011.


Câu hỏi 24: Theo Luật Viên chức 2010, cơ quan nào quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức ?

A. Chủ tịch UBND cấp tỉnh
B. Chính phủ
C. Bộ Nội vụ

Câu hỏi 25: Theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS?

A. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm
B. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm
C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

Câu hỏi 26: Theo Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây? –

A. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.
B. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhả giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.
C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

Câu hỏi 27: Theo Luật Giáo dục năm 2005, cấp học nào không thuộc giáo dục phổ thông?

A. THCS
B. Mầm non
C. Tiểu học

Câu hỏi 28: Theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiêu cấp học ban hành theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, Mỗi lớp được chia thành bao nhiêu tổ học sinh?

A. 5 tổ;
B. 4 tổ;
C. Nhiều tổ;

Câu hỏi 29: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, mỗi trường tiểu học có mấy phó hiệu trưởng?

A. 2 đến 3 Phó Hiệu trưởng.
B. 1 đến 2 Phó Hiệu trưởng.
C. 1 đến 3 Phó Hiệu trưởng.

Câu hỏi 30: Luật Giáo dục năm 2005 quy định Điều lệ nhà trường có bao nhiêu nội dung chủ yếu?

A. 5
B. 7
C. 6
 

Hộp kiến thức

Thành Viên
9/4/20
11
1
3
28
Thành Viên
Câu hỏi 31: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Đâu là các tiêu chí của tiêu chuẩn 2- Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điều 5?

A. Phát triển chuyên môn bản thân
B. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
C. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu hỏi 32: Theo Luật Viên chức 2010: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng nào dưới đây không quy định đối với viên chức?

A. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý
B. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
C. Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp
D. Đào tạo bồi dưỡng theo yêu cầu cá nhân của viên chức

Câu hỏi 33: Đối tượng nào sau đây là viên chức theo Luật viên chức 2010

A. Chánh án Toà án nhân dân cấp huyện
B. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
C. Bác sỹ ở bệnh viện công lập
D. Tất cả các ý

Câu hỏi 34: Theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT quy định ở chương II có những quy định nào về đạo đức nhà giáo?

A. Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo
B. Phẩm chất chính trị; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo
C. Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo
D. Đạo đức nghề nghiệp; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

Câu hỏi 35: Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 gọi là luật gì?

A. Luật văn hoá
B. Luật Giáo dục
C. Luật Công chức
D. Luật viên chức

Câu hỏi 36: Theo Luật Viên chức 2010: Đạo đức nghề nghiệp là gì?

A. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực
B. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực trong hoạt động nghề nghiệp do tổ chức có thẩm quyền quy định
C. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực trong hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định
D. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức trong hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

Câu hỏi 37: Theo Luật Viên chức 2010: Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

A. 1 tháng
B. 2 tháng
C. 3 tháng
D. 4 tháng

Câu hỏi 38: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Tiêu chuẩn 4 quy định tại Điều 7 có tên là gì?

A. Phẩm chất nhà giáo
B. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
C. Xây dựng môi trường giáo dục
D. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Câu hỏi 39: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua, chương VI, gồm bao nhiêu điều:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu hỏi 40: Theo điều 6 quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT quy định về giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo có mấy yêu cầu?

A. Có 08 yêu cầu
B. Có 09 yêu cầu
C. Có 10 yêu cầu
D. Có 11 yêu cầu
 

Facebook fanpage

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. GAC GAC:
    Chào tuần mới vui vẻ, anh lành tới cả nhà nhé!

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.