Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung giáo viên THCS- THPT

Hộp kiến thức

Thành Viên
9/4/20
11
1
3
28
Thành Viên
Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung giáo viên THCS- THPT gồm 50 câu hỏi với kiến thức liên quan đến nội dung của luật viên chúc và luật giáo dục, các thông tư, nghị quyết về đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục. Hi vọng với bộ 50 câu hỏi dưới đây sẽ cung cấp có các bạn nguồn tài liệu ôn thi công chức chất lượng và hiệu quả.
Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung giáo viên THCS- THPT.pngCâu hỏi 1: Theo Nghị định số 88/2017/NĐ-CP: Người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày nào?

A. 01 tháng 1 hàng năm
B. 01 tháng 2 hàng năm
C. 01 tháng 3 hàng năm
D. 01 tháng 4 hàng năm

Câu hỏi 2: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Có mấy nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo?

A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

Câu hỏi 3: Theo Luật Viên chức 2010:Khẳng định nào dưới đây không đúng với nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

A. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.
B. Bảo đảm tính cạnh tranh.
C. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu câu của vị trí việc làm.
D. Không đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sư nghiệp công lập

Câu hỏi 4: Theo Luật Viên chức 2010: Có mấy nguyên tắc quản lý viên chức

A. Hai nguyên tắc
B. Ba nguyên tắc
C. Bốn nguyên tắc
D. Năm nguyên tắc

Câu hỏi 5: Luật giáo 2005 (luật số:28/2005/QH11) gồm mấy chương bao nhiêu điều?

A. 8 chương, 119 điều
B. 9 chuơng, 120 điều
C. 10 chương, 121 điều
D. 11 chương, 122 điều

Câu hỏi 6: Theo điều 11 luật giáo dục 44/2009/QH12: Cơ quan nào quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
B. Chính phủ
C. Nhà nước
D. Thủ tướng Chính phủ

Câu hỏi 7: Đâu là phạm vi điều chỉnh Luật viên chức 2010?

A. Luật này quy định về viên chức; quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng viên chức
B. Luật này quy định về viên chức; nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
C. Luật này quy định về việc tuyển dụng viên chức, quyền của viên chức
D. Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu hỏi 8: Theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT quy định ở chương II có những quy định nào về đạo đức nhà giáo?

A. Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo
B. Phẩm chất chính trị; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo
C. Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo
D. Đạo đức nghề nghiệp; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

Câu hỏi 9: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Đâu là một trong những mục tiêu cụ thể của giáo dục nghề nghiệp?

A. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước.
B. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động quốc tế
C. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế
D. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động cho các doanh nghiệp tư nhân và FDI.

Câu hỏi 10: Theo Luật Viên chức 2010: Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc thì chi phí đào tạo sẽ giải quyết như thế nào?

A. Viên chức phải đền bù 50% chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.
B. Viên chức phải đền bù 70% chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.
C. Viên chức phải đền bù toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.
D. Viên chức không phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

Câu hỏi 11: Đối tượng nào sau đây là Viên chức theo Luật viên chức 2010?

A. Chủ tịch UBND xã
B. Giáo viên tiểu học
C. Bác sỹ tại bệnh viện tư
D. Tất cả các ý

Câu hỏi 12: Theo Luật Viên chức 2010: Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

A. 1 tháng
B. 2 tháng
C. 3 tháng
D. 4 tháng

Câu hỏi 13: Theo Nghị định số 88/2017/NĐ-CP: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do ai quyết định?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đảo tạo
B. Giám đốc Sở Giáo dục và Đảo tạo
C. Trưởng phòng Giáo dục và Đảo tạo
D. Người đứng đầu

Câu hỏi 14: Theo Luật Viên chức 2010: Viên chức có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan, khi viên chức bị hình thức kỷ luật nào sau đây?

A. Cảnh cáo
B. Buộc thôi việc
C. Khiển trách
D. Tất cả các ý

Câu hỏi 15: Theo Luật Viên chức 2010: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng nào dưới đây không quy định đối với viên chức?

A. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý
B. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
C. Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp
D. Đào tạo bồi dưỡng theo yêu cầu cá nhân của viên chức

Câu hỏi 16: Theo điều 7, luật giáo dục năm 2005: Cơ quan nào quy định việc dạy và học tiếng nói, chử viết của dân tộc thiểu số

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
B. Chính phủ
C. Hiệu trưởng trường đại học
D. Thủ tướng Chính phủ

Câu hỏi 17: Theo luật giáo dục năm 2005: Chương trình giáo dục có máy nội dung và nằm ở điều nào?

A. 2 nội dung- điều 4
B. 3 nội dung- điều 6
C. 4 nội dung- điều 6

Câu hỏi 18: Theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT: Có mấy mục đích để xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu hỏi 19: Theo Luật Viên chức 2010: Thời hạn tạm đình chỉ công tác là?

A. Không quá 5 ngày
B. Không quá 10 ngày
C. Không quá 15 ngày
D. Không quá 20 ngày

Câu hỏi 20: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Tiêu chuẩn 1 quy định tại Điều 4 có tên là gì?

A. Phẩm chất nhà giáo
B. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
C. Xây dựng môi trường giáo dục
D. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
 

Hộp kiến thức

Thành Viên
9/4/20
11
1
3
28
Thành Viên
Câu hỏi 21: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua, chương I, có tên là gì?

A. Quyền, Nghĩa vụ của Viên chức
B. Những quy định chung
C. Tuyển dụng, sử dụng Viên chức
D. Khen thưởng và xử lý vị phạm

Câu hỏi 22: Theo Luật Viên chức 2010:Thông thường thời hạn cử biệt phái không quá bao nhiêu năm?

A. 02 năm
B. 03 năm
C. 04 năm
D. 05 năm

Câu hỏi 23: Theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP: Thay đổi chức danh nghề nghiệp là gì?

A. Là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng ngành, lĩnh vực
B. Là việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một ngành, lĩnh vực
C. Là việc viên chức được bổ nhiệm một chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu hỏi 24: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Đâu là nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo?

A. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo
B. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học
C. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu hỏi 25: Điều 76, Luật Giáo dục năm 2005 có tiêu đề nội dung là gì?

A. Ngày hiến chương các nhà giáo
B. Ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam
C. Ngày Quốc tế nhà giáo
D. Ngày nhà giáo Việt Nam

Câu hỏi 26: Theo Luật Viên chức 2010:Thời hạn xử lí kỉ luật đối với viên chức?

A. 1 tháng
B. Không quá 1 tháng
C. 2 tháng
D. Không quá 2 tháng

Câu hỏi 27: Theo Luật Viên chức 2010: Đạo đức nghề nghiệp là gì?

A. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực
B. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực trong hoạt động nghề nghiệp do tổ chức có thẩm quyền quy định
C. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực trong hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định
D. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức trong hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

Câu hỏi 27: Theo Luật Viên chức 2010: Đạo đức nghề nghiệp là gì?

A. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực
B. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực trong hoạt động nghề nghiệp do tổ chức có thẩm quyền quy định
C. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực trong hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định
D. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức trong hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

Câu hỏi 29: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua, "Khen thưởng và xử lý viphạm" thể hiện ở chương mấy:

A. VI
B. II
C. III
D. V

Câu hỏi 30: Theo Luật Viên chức 2010:Các hình thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý

A. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức
B. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc
C. Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc
D. Khiển trách; Cách chức; Buộc thôi việc

Câu hỏi 31: Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 gọi là luật gì?

A. Luật văn hoá
B. Luật Giáo dục
C. Luật Công chức
D. Luật viên chức

Câu hỏi 32: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua, chương VI, gồm bao nhiêu điều:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu hỏi 33: Theo điều 6 quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT quy định về giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo có mấy yêu cầu?

A. Có 08 yêu cầu
B. Có 09 yêu cầu
C. Có 10 yêu cầu
D. Có 11 yêu cầu

Câu hỏi 34: Đối tượng nào sau đây là viên chức theo Luật viên chức 2010

A. Chánh án Toà án nhân dân cấp huyện
B. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
C. Bác sỹ ở bệnh viện công lập
D. Tất cả các ý

Câu hỏi 35: Theo Luật Viên chức 2010:Đâu là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

A. Tuân giữ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử
B. Bảo vệ quyền chủ động và để cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
C. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền và của nhân dân
D. Cả A và B đều đúng

Câu hỏi 36: Theo Luật Viên chức 2010: Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên chức khi bỗ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp, được thực hiện khi nào?

A. Sau khi bổ nhiệm
B. Trước khi bổ nhiệm
C. Không cần đào tạo bồi dưỡng
D. Tất cả các ý

Câu hỏi 37: Theo điều 7, luật giáo dục năm 2005: Cơ quan nào quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
B. Chính phủ
C. Hiệu trưởng trường đại học
D. Thủ tướng Chính phủ

Câu hỏi 38: Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP: Viên chức đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học (trừ chức đanh nghề nghiệp bác sĩ). Thời gian tập sự được quy định là bao nhiêu tháng

A. 12 tháng
B. 24 tháng
C. 18 tháng
D. 9 tháng

Câu hỏi 39: Theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT: Có mấy nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu hỏi 40: Theo Luật Viên chức 2010: Hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân làm mấy loại theo Khoản 1 Điều 42 Luật Viên chức 2010

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
 

Hộp kiến thức

Thành Viên
9/4/20
11
1
3
28
Thành Viên
Câu hỏi 41: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Nước ta đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm nào?

A. 1999
B. 2000
C. 2001
D. 2002

Câu hỏi 42: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là như thế nào?

A. Trình độ từ cao đẳng trở lên, có năng lực sư phạm
B. Trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm
C. Trình độ từ Cao học trở lên, có năng lực sư phạm
D. Trình độ từ Tiến sỹ trở lên, có năng lực sư phạm

Câu hỏi 43: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua, "Điều khoản thi hành " thể hiện ở chương mấy:

A. VI
B. VII
C. IV

Câu hỏi 44: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Đâu là các tiêu chí của tiêu chuẩn 2- Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điều 5?

A. Phát triển chuyên môn bản thân
B. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
C. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu hỏi 45: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Tiêu chuẩn 4 quy định tại Điều 7 có tên là gì?

A. Phẩm chất nhà giáo
B. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
C. Xây dựng môi trường giáo dục
D. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Câu hỏi 46: Theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT: Đâu là quy định về phẩm chất chính trị của nhà giáo?

A. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.
B. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
C. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu hỏi 47: Theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP: Có mấy nguyên tắc đánh giá và phân loại cán hộ, công chức, viên chức?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu hỏi 48: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Phẩm chất là tư tưởng, lối sống của giáo viên trong thực hiện công việc, nhiệm vụ.
B. Phẩm chất là tư tưởng, đạo đức của giáo viên trong thực hiện công việc, nhiệm vụ.
C. Phẩm chất là tư tưởng, đạo đức, lối sống của giáo viên trong thực hiện công việc, nhiệm vụ
D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu hỏi 49: Theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP: Cơ quan nào ban hành nội quy, quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức?

A. Chính phủ
B. Bộ nội vụ
C. Bộ giáo dục và Đào tạo
D. Nhà nước

Câu hỏi 50: Theo Luật Viên chức 2010:Có mấy phương thức tuyến dụng viên chức?

A. 01
B. 02
C. 03
D. 04